top of page

VÅTMARKSCENTRUM

OM VÅTMARKSCENTRUMET

Våtmarkscentrum för samman forskare som arbetar med tillämpade aspekter inom våtmarksekologi. Forskning vid Våtmarkscentrum rör frågor kring förvaltning, restaurering, ekologi, ekosystemtjänster och skapande av våtmarker.

Skötsel, restaurering och skapande av våtmarker gynnar biologisk mångfald samtidigt som olika nyttigheter för samhället (ekosystemtjänster) uppnåsvattenrening, vattenmagasinering, skydd mot översvämningar, ökade landskapsvärden, höjd livskvalitet, kolinlagring. Våtmarkscentrum nationella och internationella samarbeten kring våtmarker och vattenfrågor.

Våtmarkscentrum drivs i samverkan mellan Högskolan i Halmstad, Hushållningssällskapet i Halland och Sydvatten.

8C2DB2F3-BFFC-4AD2-9668-28ECDE9DCDF0.jpe

BAKGRUND

Övergödningen i sydöstra Kattegatt blev påtaglig vid mitten på 1970-talet då massförekomster av grönalgeuppträdde och bland annat störde badlivet längs stränderna. När sedan syrebrist slog ut djurlivet vid bottnarna i början av 1980-talet blev problemet akut i Laholmsbukten. Därför, och som resultatet av en stor tvärvetenskaplig markanvändningsstudie i slutet av 1980-talet, startades våtmarksprojekt med försöksanläggningar i Halland. Tanken var att man inte enbart skulle satsa på att minska läckage och utsläpp av kväve, utan också öka kväveavskiljning på väg mellan åker och hav.

I Halland finns nu lång erfarenhet av arbete med våtmarker för att skydda kustvattnet och intresset för våtmarker har hela tiden ökat. våtmarkskonceptet att innefatta våtmark inom tätbebyggelse som ett naturligt element i stadsbyggnadsplaneringen.

A33B396D-C8A7-4E83-84B4-522C9C2C2428.jpe

EXPERIMENTVÅTMARKER

En försöksanläggning för vetenskapliga experimentstudier.


18 likformade våtmarker.

Vattnet tillförs via fördelningsbrunnar, där möjlighet ges att dosera olika tillsatser. Utformningen gör det möjligt att ändra flödet så att man kan undersöka effekten av flera olika vattenflöden. Djupet kan också kontrolleras och varieras i dammarna. Vattnet som tillförs är i första hand grundvatten försökssynpunkt är idealiskt. Anläggningen utformas även så att det skall vara möjligt att dosera vatten med andra substanser i inflödet till våtmarkerna.

D4A6D169-271B-4FCA-BBD1-71592E76E756.jpe

VARFÖR VÅTMARKER?

Synen på våtmarker har växlat genom tiderna

För hundra år sedan upptogs stora delar av Sveriges idag rika jordbruksbygder av våtmarker. Genom målmedveten satsning på utdikning och dränering har dessa våtmarker i stort sett försvunnit. Förlusten av våtmarker har lett till en utarmning av landskapet som gör det mer sårbart på flera sätt. Den biologiska mångfalden har utarmats och läckaget av har ökat med övergödning i kustnära hav som följd.

Forskningen har på olika sätt visat hur man kan utnyttja våtmarker som ett verktyg i miljöarbetet. Genom att skapa eller restaurera våtmarker erhålls olika tjänster för samhället, så kallade ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster som våtmarker erbjuder är:

Vattenrening: Våtmarker reducerar kväve och fosfor men också tungmetaller och miljögifter, som till exempel läkemedelsrester. Våtmarker tar hand om diffusa utsläpp från jordbruket men fungerar även som ett steg i avloppsvattenrening.

Pollinering: Våmarker kan öka antalet pollinerade insekter, eftersom våtmarker är en källa till dricksvatten och ett levnadshabitat för pollinerande insekter.

Biologisk mångfald: Våtmarker ökar den biologiska mångfalden i landskapet. Våtmarkerna används, tillfälligt eller permanent, av många olika arter för födosök, förökning eller som rastplats. Många landdjur så som insekter och groddjur har sina larvstadier i vattnet.

Vattenmagasinering: Våtmarker kan bidra till att jämna ut flödesvariationer. Vatten som magasineras i våtmarker kan utnyttjas för bevattning och leder till ökad grundvattenbildning genom infiltration.

Livskvalitet: Våtmarker kan vara till direkt glädje för oss. Exempel är friluftsliv, sportfiske, jakt, fågelskådning, naturupplevelser, landskapsbilden, turism, skola och undervisning.

Resursåtervinning: Våtmarker erbjuder möjligheter att återcirkulera näringsämnen, fram för allt fosfor, till jordbruksmark.

Resursåtervinning: Våtmarker erbjuder möjligheter att återcirkulera näringsämnen, fram för allt fosfor,

Livsmedelsproduktion: Våtmarker är barnkammare för fiskar, så som abborre och gädda.

Kolsänka: Våtmarker kan magasinera enorma mängder kol. Nedan syns en 70 cm lång borrkärna av kol i form av död växlighet från en 15 år gammal våtmark.

bottom of page